Bugun...

250000 LT MOTORİN EURODİZEL (10 PPM) MAL ALIMI İŞİ250000 LT MOTORİN EURODİZEL (10 PPM) MAL ALIMI İŞİ

ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

250000 LT MOTORİN EURODİZEL (10 ppm) Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/14936

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kongre Cad. Özel İdare İşhanı K:4 75000 MERKEZ/ARDAHAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4782114565 - 4782114840

c) Elektronik Posta Adresi

:

ersoy.urker@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

250000 LT MOTORİN EURODİZEL (10 ppm) Mal Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ardahan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Akaryakıt Ambarı ve Beş İlçe Şantiyelerine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İdarenin istediği miktarda yakıtı yüklenici 3 gün içinde idareye getirecektir. Belirtilen 3 gün içinde akaryakıtın gelmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar verilerek sözleşmede belirtilen oranda her geç kalınan takvim günü için gecikme cezası kesilecek olup sonrasında sözleşmenin 4734 sayılı genel hükümlerine göre sözleşmenin idarece feshine gidilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ardahan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müd.Kongre .Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:4 75000 Merkez ARDAHAN

b) Tarihi ve saati

:

06.02.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler  Motorin alımı işi için  Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise akaryakıt   Dağıtım  ve Pazarlama  Kuruluşu olduğunu  gösteren belge veya EPDK"dan alınmış ve halen geçerli olan istasyonlu bayilik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri  isteklilerden istenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir

d) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayii sicil belgesi
e) İsteklinin üye olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen kapasite raporu
f) isteklinin adına ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği malla ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneğim belgesi

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklilerin  ihale Komisyonuna sunmuş olduğu Akaryakıt   Tüpraş ve TSE Standartlarına ve   EPDK ürün özelliklerine uygun olacaktır.İhale üzerinde kalan istekli  sözleşme yapılırken EPDK, Tüpraş ve TSE standartlarına uygun Mal vereceklerine dair Taahütname verecektir.Alınacak Olan akaryakıtta sözleşme süresince meydana gelebilecek bozulma ve teknik hata  sonradan fark edilirse ve hata idareden kaynaklanmadığı sürece Yüklenici Tüpraş değerlerine uygun malı idareye teslim edecektir.İhale sırasında taahhütname istenmeyecektir

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli İstasyonlu bayi ise Epdk dan alınan ve geçerli olan İstasyonlu bayilik belgesini veya İstekli Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise bunu gösteren geçerli olan belgeyi ihale komisyonumuza sunacaklardır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede Motorin  alım işleri benzer iş olarak sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ardahan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müd.Kongre .Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:4 75000 Merkez ARDAHAN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ardahan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müd.Kongre .Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:4 75000 Merkez ARDAHAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Bebişler
 2. Yurdum İnsanı
 3. FANTASTİK
 4. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Osman Zeki Öner
  Osman Zeki Öner
 • Osmanlı
  Osmanlı
 • Kubat Ötme Bülbül
  Kubat Ötme Bülbül
 • Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
  Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
 • Aytaç Doğan İç Benim İçin
  Aytaç Doğan İç Benim İçin
 • İsmail Tunçbilek Derdin ne
  İsmail Tunçbilek Derdin ne
 1. Osman Zeki Öner
 2. Osmanlı
 3. Kubat Ötme Bülbül
 4. Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
 5. Aytaç Doğan İç Benim İçin
 6. İsmail Tunçbilek Derdin ne
VİDEO GALERİ
YUKARI